Ke každé objednávce obdržíte malý dárek.

Soutěž 26.5. - 31.5.2022

Pravidla pro „Soutěž pro milovníky hraček na FB stránce Dětská hra”

Pravidla soutěže „Další soutěž pro milovníky hraček“

(dále jen „Pravidla”)

 • 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Další soutěž pro milovníky látek” (dále jen „Soutěž”).

 • 2
 1. Pořadatelem Soutěže je společnost KOPKO s.r.o. Sobětuchy 113, 537 01 Chrudim, IČ: 28829565 (dále jen „Pořadatel”). 
 • 3
 1. Soutěž je vedena na facebookových stránkách detskahra.cz, propagována na facebookových stránkách detskahra.cz (dále jen „Fan page”), případně dalších komunikačních kanálech.
 2. Soutěž probíhá od 26.5.-31.5.2022
 3. Pořadatel bude o Soutěži informovat na svých facebookových stránkách.
 4. Soutěž není vytvořena, spravována, ani sponzorována firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodní známka FACEBOOK, Inc. 
 5. Soutěž bude probíhat na území České republiky. 
 • 4
 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které:
 2. jsou registrované na sociální síti Facebook a po dobu soutěže budou mít aktivní osobní facebookový profil. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
 3. Mechanika soutěže spočívá ve vložení komentáře (zodpovězení na soutěžní otázku „Do kolika hodin musíte vytvořit objednávku, abychom Vám ji odeslali týž den?”) pod soutěžní příspěvek.
 4. Soutěž má jedno kolo, výhercem se stává 1 soutěžící, kterého vybere pořadatel.
 5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.
 • 5
 1. Soutěž probíhá na stránkách Facebook (www.facebook.com). Účastník zasláním komentáře do soutěžního příspěvku na Facebooku potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly. Soutěž bude probíhat v periodě od 26.5. do 31.5.2022. Soutěž je jednokolová.
 2. Výhercem se stávají soutěžící, které vybere pořadatel a získají následující cenu:

           Čtyřkolku Hape - kód produktu E0101_facebook

           Odrážedlo Nosorožec - kód produktu 18013 _instagram

 1. Každý Účastník může poslat maximálně 1 soutěžní odpověď do komentářů pod aktuální soutěžní příspěvek
 2. Výherce Soutěže bude kontaktován Pořadatelem formou odpovědi pod soutěžním komentářem z oficiálního facebookové stránky Dětská hra (https://www.facebook.com/detskahra). Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělil Pořadateli kontaktní údaje. Pokud výherce nebude reagovat s Pořadatelem do 10 dnů od vyhlášení výherce, ztrácí na tuto výhru nárok.
 3. Výherce není oprávněn vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.
 1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu. 
 2. Pravidla Soutěže budou dostupná online na facebookovém profilu Haillo, dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že Pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou. 
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 4. Osoby, nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly a nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.
 7. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.
 8. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů. 
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků. 
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých. 
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu. 
 12. Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Chrudimi, 25.5.2022

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(dále jen „Souhlas“)

Soutěžící tímto svobodně a bezplatně uděluje souhlas k tomu, aby Pořadatel zpracovával osobní údaje Soutěžícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajům, a rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1.1 Osobní údaje mohou být na základě tohoto Souhlasu zpracovávány v rozsahu kontaktních a identifikačních údajů Soutěžícího, konkrétně v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy a tel. čísla Soutěžícího.

 1. Účely zpracování

2.1 Účelem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je:

 1. a) navázání kontaktu se Soutěžícím v průběhu Soutěže; 
 2. b) prověření Soutěžícího;
 3. c) zasílání informací o průběhu Soutěže a jejím vyhodnocení; 

2.2 Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že jeho osobní údaje, konkrétně jméno a příjmení, budou zveřejněny na Webových stránkách (jak jsou definovány v pravidlech Soutěže) a to za účelem oznámení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo kdykoliv požádat o nezveřejnění svého jména.

 1. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

3.1 Osobami oprávněnými zpracovávat osobní údaje podle tohoto Souhlasu jsou Pořadatel a Agentura.

 1. Doba trvání souhlasu, možnost odvolání

4.1 Souhlas je platný po dobu průběhu Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od ukončení Soutěže.

4.2 Soutěžící je oprávněn tento Souhlas kdykoliv odvolat. Jestliže jej však Soutěžící odvolá v okamžiku, kdy již byly osobní údaje podle výše uvedených Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli nebo Agentuře domáhat odstranění zveřejnění, které již nejsou v jejich dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele nebo Agentury).

 1. Práva Soutěžícího:

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

Soutěžící má právo získat od Pořadatele nebo Agentury potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

5.2 Právo na opravu

Soutěžící může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Pořadatel a Agentura mají povinnost Soutěžícímu v odůvodněných případech vyhovět.

5.3 Právo na výmaz

Soutěžící má právo požádat Pořadatele nebo Agenturu o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

5.4 Právo na omezení zpracování

V případě nejistoty ohledně přesnosti nebo zákonnosti zpracování osobních údajů může Soutěžící požádat, aby Pořadatel nebo Agentura dočasně omezila zpracování jeho osobních údajů.

5.5 Právo na přenositelnost údajů

Pokud jsou splněny zákonné přepodklady, má Soutěžící právo vyžádat si od Pořadatele nebo Agentury své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

5.6 Právo vznést námitku

Soutěžící má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Pořadateli nebo Agenturě. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Pořadatel ani Agentura dále předmětné osobní údaje Soutěžícího nezpracovává.

5.7 Právo podat stížnost

Každý Soutěžící má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.